Objektiv

STONE.ART > Objektiv

Objektivi i përgjithshëm i projektit është ruajtja dhe nxjerrja në pah e artit dhe traditës së gurit të rajoneve të Epirit dhe Shqipërisë së Jugut si një element kulturor integral i zonave të ndërhyrjes dhe shfrytëzimi i tij efektiv në fushën e turizmit tematik. Këto dy zona janë të pasura me peizazh natyror dhe monumente të shkëlqyera që kombinuar me traditën kulturore vendase mund t’i japin shtysë zhvillimit të turizmit tematik dhe alternativ. Akset kryesore të projektit janë, nga njëra anë, dokumentimi shkencor dhe regjistrimi i artit artizanal për të nxjerrë në pah monumente të rëndësishme guri me përdorimin e mediave moderne dixhitale dhe pjesëmarrjen aktive dhe ndërveprimin e vizitorëve, dhe nga ana tjetër, ruajtja e artit artizanal si mjet edukativ për brezat e ardhshëm. Rezultatet e pritura janë:

Kontributi në zhvillimin e turizmit në zonën e ndërhyrjes nëpërmjet promovimit të traditave specifike kulturore të përbashkëta.
Ndërgjegjësimi për Artin e Gurit dhe monumentet e gurit të zonës.
Inkurajimi i përvetësimit të njohurive dhe informacionit të mëtejshëm për ruajtjen e artizanatit dhe monumenteve të gurit nëpërmjet zhvillimit të strukturave kërkimore kulturore.
Funksionimi i “Stone School” dhe Qendrave të Ekspozitës Dixhitale.
Promovimi dhe shfrytëzimi i Artit të Gurit në fushën e turizmit tematik duke forcuar karakteristikat e tij historike, sociale dhe kulturore.
Rritja e numrit të pritshëm të vizitorëve në zonën e ndërhyrjes.