Τα παραδοτέα

STONE.ART > Τα παραδοτέα
 • Joint Stone Masonry Workshop/ Final Conference / Info Day
 • Repository of stone building techniques and methods
 • Promo video
 • Historical Routes of Masons
 • Study for the adaptation of stone craftsmanship in modern building
 • Requirements and standards for digital content presentation and documentation
 • Tourist Guide Application for tablet/smartphones  (Mobile app with significant stone monuments in the CB area)
 • Rehabilitation of Vourbiani old School (School of Stone)
 • Rehabilitation of Permet Cultural Center
 • Study for the foundation and operation of the “School of Stone” in Vourbiani
 • Exhibition Tour at significant cultural centers and museums
 • Participation in STONE2020 International Conference

Π2.1.1 – Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής

Το εν λόγω παραδοτέο σχετίζεται με την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων και των παραγόμενων προϊόντων του Έργου σύμφωνα με τη Στρατηγική Επικοινωνίας του Έργου.

Θα αναπτυχθεί η Επικοινωνιακή Στρατηγική του Έργου η οποία αποτελείται από δύο μέρη: (α) το Σχέδιο Επικοινωνίας του Έργου, το οποίο αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας και θα παραδοθεί αμέσως μετά την έναρξη του Έργου και (β) την έκθεση αξιολόγησης των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που θα παραδοθεί στο τέλος του Έργου και θα αξιολογεί την Επικοινωνιακή Στρατηγική του.

Το Σχέδιο Επικοινωνίας του Έργου ακολουθεί τις οδηγίες για Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020. Ειδικότερα, για μια εστιασμένη επικοινωνία των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου και συγκεκριμένους στόχους, περιγράφεται με λεπτομέρεια κάθε δράση δημοσιότητας κι επικοινωνίας του έργου που αφορούν την πληροφόρηση του γενικότερου πληθυσμού, την εστιασμένη ενημέρωση και ενεργοποίηση των ομάδων-στόχων ανά δράση καθώς επίσης και τη διάχυση των αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών του έργου. Παράλληλα προτείνονται πολιτικές προώθησης της δικτύωσης και των συνεργασιών και θα καταλήγει στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Πιο συγκεκριμένα, το Πλάνο Επικοινωνίας του έργου θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με:

Φάση Α. Πληροφόρηση του γενικότερου πληθυσμού

Φάση Β. Ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων

Φάση Γ. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

Σε ότι αφορά την έκθεση αξιολόγησης των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που θα παραδοθεί στο τέλος του Έργου και θα αξιολογεί την Επικοινωνιακή Στρατηγική του. Στόχος της έκθεσης  είναι:

α) να αποτιμήσει τις ενέργειες του προγράμματος επικοινωνίας,

β) να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις του τόσο συνολικά, όσο και στα επί μέρους στοχευόμενα κοινά,

γ) να διαπιστώσει την επάρκεια και το βαθμό διάχυσης της πληροφόρησης στα επιμέρους κοινά – στόχους.

Η έκθεση προτείνεται να περιλαμβάνει την ακόλουθη δομή:

 • Κεφάλαιο 1: Ανασκόπηση ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας
 • Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση καταχωρήσεων ανακοινώσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
 • Κεφάλαιο 3: Ανασκόπηση προωθητικών ενεργειών.
 • Κεφάλαιο 4: Αξιολόγηση ενεργειών επικοινωνίας στο ευρύ κοινό
 • Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα Αξιολόγησης Επικοινωνίας

Π2.1.2 – Διαδικτυακή Πύλη του έργου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Π.2.1.2 αφορά τη δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας του Έργου όπως και την ενεργό παρουσία του Έργου σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες για το Έργο και αποτελεί εργαλείο κοινής χρήσης και  μέσο εναλλακτικής επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού. Η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Youtube) θα χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη της προόδου του Έργου, την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για εκδηλώσεις/δραστηριότητες, τη λήψη σχολίων/κριτικών, τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων και τέλος την αύξηση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας.

Οι ενέργειες αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως σημαντικοί δίαυλοι για την επικοινωνία των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του Έργου στο ευρύ κοινό. Επομένως, αναπτύσονται κατά την αρχή του Έργου και θα ενημερώνονται τακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.

Η ιστοσελίδα του έργου υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται στο Πλάνο Επικοινωνίας. Πληροί όλες τις προδιαγραφές δημοσιότητας του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”. Η ιστοσελίδα ενσωματώνει σε ένα ενιαίο, προσβάσιμο και φιλικό για όλους περιβάλλον πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα αυτού.

Π2.1.3 – Παραγωγή υλικού δημοσιότητας του έργου

Το συγκεκριμένο Παραδοτέο αφορά την παραγωγή ενός (1) τηλεοπτικού και ενός (1) ραδιοφωνικού σποτ, ενός διαφημιστικού banner για την προώθηση του Έργου, έκδοση τεσσάρων (4) ενημερωτικών δελτίων καθώς και τον σχεδιασμό και την αναπαραγωγή προωθητικών αντικειμένων (φακέλους, στυλό, σημειωματάρια).

Η παραγωγή του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού σποτ θα γίνει στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα και θα εξασφαλιστεί η διαφήμιση τους σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας, με στόχο τη διάδοση του Έργου στο ευρύ κοινό. Περιλαμβάνεται επιπλέον ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός διαφημιστικού banner στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, καθώς και τ η διαφήμισή του σε υψηλής επισκεψιμότητας ιστοτόπους της περιοχής της Ηπείρου. Επιπλέον, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διανομή τεσσάρων (4) σε σύνολο, εξαμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων (newsletter) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, τα οποία και θα προωθηθούν σε ηλεκτρονική μορφή προς δημοσιοποίηση.  Τέλος, ο σχεδιασμός και η αναπαραγωγή προωθητικών αντικειμένων, όπως φάκελοι, στυλό και σημειωματάρια, χιλίων διακοσίων (1200) από το καθένα με σκοπό να διανεμηθούν στις εκδηλώσεις του Έργου.

Π2.1.4 – Οργάνωση Τελικού Συνεδρίου

Το συγκεκριμένο Παραδοτέο σχετίζεται με τις δραστηριότητες διάδοσης του Έργου. Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί ένα (1) τελικό συνέδριο του Έργου στα Ιωάννινα και θα έχει διάρκεια μιας (1) ημέρας.

Σκοπός του είναι η παρουσίαση των κύριων εκροών του Έργου, η διάδοση των αποτελεσμάτων και των εργασιών του, καθώς  και η ανακοίνωση του κλεισίματος του Έργου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Πρόκειται για την τελευταία δημόσια εκδήλωση του Έργου και θα περιλαμβάνει παρουσίαση σε μορφή διαλέξεων / συζητήσεων σχετικά με τα αποτελέσματα του, συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων/ενδιαφερομένων για τη καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών όπως και θα θέσει τις βάσεις για μελλοντική συνεργασία και δικτύωση.

Π3.1.2 – Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Brand STONE.ART

Η ανάπτυξη του Πολιτιστικού Brand STONE.ART θα αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο στα πλαίσια ενός διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, το οποίο θα εγγυάται τη μοναδικότητα της πολιτιστικής ταυτότητας που στηρίζεται στην κληρονομιά της Τέχνης της Πέτρας των μαστόρων της περιοχής μέσω ενός συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη ενός αναγνωρισμένου πολιτιστικού Brand θα προσδώσει μια ισχυρή, κοινή και ξεχωριστή ταυτότητα στην Περιοχή Παρέμβασης, σεβόμενο και προωθώντας την κουλτούρα της διασυνοριακής περιοχής, ενώ θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το τέλος του Έργου.

Στα πλαίσια αυτά θα δημιουργηθεί το Πολιτιστικό Brand STONE.ART κάνοντας χρήση ενός συνόλου μεθόδων μάρκετινγκ και επικοινωνίας (προορισμοί, διαδρομές, δραστηριότητες κλπ.) που θα συμβάλλουν στη διάκρισή του και θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθεί μια μόνιμη θετική εντύπωση στους τουρίστες. Επιπλέον, το Brand θα είναι συνδεδεμένο με ένα τυποποιημένο σύνολο υπηρεσιών (π.χ. προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύνδεση στο διαδίκτυο, συνδεσιμότητα με μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ.) το οποίο θα αναλάβει να σχεδιάσει ο Ανάδοχος καθώς επίσης και με μία βασική εργαλειοθήκη η οποία θα περιλαμβάνει την ταυτότητα του Brand (π.χ. λογότυπα και εμπορικά σήματα), τα μέσα επικοινωνίας, τη στρατηγική αναγνωρισιμότητας και την μέθοδο ανάπτυξης της εμπιστοσύνης στο Brand καθώς και μια σειρά άλλων στρατηγικών διαχείρισης του.

Το  branding είναι μία σημαντική δράση του έργου και αφορά στη διαμόρφωση της αντίληψης των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού για τη μοναδικότητα της πολιτιστικής ταυτότητας που στηρίζεται στην κληρονομιά της Τέχνης της Πέτρας των μαστόρων της περιοχής.

Η δημιουργία ενός ισχυρού brand αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Δήμου Κόνιτσας και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην αναδείξει των δυνατών σημείων της περιοχής και στη ανάδειξή μιας ξεκάθαρης θέσης στον τομέα που δραστηριοποιείται. Επίσης, θα συνεισφέρει  στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, της αναγνωσιμότητας και της αφοσίωσης των εμπλεκόμενων μερών. Η ανάπτυξη του brand STONE.ART θα αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο στα πλαίσια ενός διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, το οποίο θα εγγυάται τη μοναδικότητα της πολιτιστικής ταυτότητας που στηρίζεται στην κληρονομιά της τέχνης της πέτρας μέσω ενός συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη ενός αναγνωρισμένου πολιτιστικού brand θα προσδώσει μια ισχυρή, κοινή και ταυτόχρονα ξεχωριστή ταυτότητα στην Περιοχή Παρέμβασης, σεβόμενο την κουλτούρα και προωθώντας τις κοινές τεχνικές της πέτρας στη διασυνοριακή περιοχή. Τέλος, πρόκειται για ένα στοιχείο του έργου που θα συνεχιστεί να και μετά την ολοκλήρωσή του.

Π3.1.3 – Ψηφιακός διαδραστικός χάρτης και εκτυπώσιμη έκδοση άλμπουμ με τον πολιτιστικό άτλαντα του έργου

Το Π3.1.3 περιλαμβάνει την ψηφιακή παραγωγή και σε εκτυπώσιμη έκδοση άλμπουμ με τον πολιτιστικό άτλαντα του έργου με ιστορικά, κοινωνικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής του έργου σχετικά με την πέτρινη χειροτεχνία και μνημεία. Ο Πολιτιστικός Άτλας θα είναι ένας διαδραστικός χάρτης με τα μέρη και τις τοποθεσίες που εμφανίζονται στην περιοχή παρέμβασης και σχετίζονται με την Τέχνη της Πέτρας και πέτρινη πολιτιστική παράδοση, που είναι εξαιρετικά σημαντική για τον προγραμματισμό πολιτιστικών περιηγήσεων και απεικονίζει ζωντανά σημαντικά μνημεία, καθώς και σημεία ενδιαφέροντος.

Π4.1.2 – Τρισδιάστατη απεικόνιση και μοντελοποίηση (3D modelling) τριών (3) πέτρινων μνημείων

Το παραδοτέο περιλαμβάνει υπηρεσίες 3D modelling για τρία μνημεία. Η μέθοδος για το 3D modelling θα είναι η φωτογραμμετρία και η εναέρια φωτογράφηση με χρήση drone σε κάθε μνημείο. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι τα 3D μοντέλα του εξωτερικού περιβάλλοντος με λεπτομερή οριοθέτηση των επιφανειών. Η φωτογραμμετρία θα αποδώσει τρία  διαφορετικά μοντέλα για κάθε μνημείο για χρήση σε web και desktop εφαρμογές.

Π4.1.3 – Ψηφιακό παιχνίδι

Το εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνει Ψηφιακό παιχνίδι για οθόνες αφής που θα εγκατασταθεί στο κάθε Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο. Ο σκοπός του ψηφιακού παιχνιδιού είναι η εξοικείωση των χρηστών με την τέχνη της πέτρας (τεχνικές, μνημεία κλπ). Ενδεικτικά αναφέρεται το σενάριο όπου ο χρήστης θα έχει την ευκαιρία να χτίσει ψηφιακά ένα μνημείο από τα βασικά του δομικά συστατικά, ακολουθώντας βασικές τεχνικές κατασκευής με πέτρα. Το ψηφιακό παιχνίδι θα πρέπει να υλοποιηθεί με τεχνολογίες τελευταίας γενιάς (π.χ. Unity) και θα είναι διαθέσιμη σε κάθε Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο.

Στόχος της εφαρμογής είναι -μέσα από τον πλούτο της παρουσίασης- να κινητοποιηθούν οι μαθητές ώστε να γεφυρωθεί ένα συχνά παρατηρούμενο κενό ανάμεσα στη φυσική τάση των παιδιών για μάθηση, και τη συχνά παρατηρούμενη αντίδραση στους παραδοσιακούς δασκαλοκεντρικούς τρόπους διδασκαλίας. Ειδικότερα, ως στόχοι τίθενται οι παρακάτω:

 • Να επικοινωνήσουν οι μαθητές με την ιστορία της τέχνης της επεξεργασίας της πέτρας και να γνωρίσουν την ιστορία του χώρου
 • Να εμπλέξει ενεργά τους εκπαιδευόμενους και να τους εμπνεύσει, ώστε να καταστήσει τη μάθηση και την αναζήτηση μέρος της ζωής τους
 • Να διεγείρει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, μέσα από διερευνητικού τύπου μαθησιακές διεργασίες.
 • Να προάγει την κριτική σκέψη, τη φαντασία και την παρατηρητικότητα των μαθητών.
 • Να προκαλέσει τη συναισθηματική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων.

Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί με στόχευση σε μαθητές ηλικίας από 10 έως και 15 ετών.

Π4.1.4 – Διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτισμού

Η διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτισμού θα παρουσιάζει τα πολιτιστικά τεκμήρια της περιοχής συγκεντρώνοντας και αναδεικνύοντας όλο το ψηφιακό υλικό που παράχθηκε κατά την υλοποίηση του συνολικού έργου STONE.ART. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη και από φορητές συσκευές. Ο χρήστης θα είναι σε θέση να πλοηγείται στα 3D μοντέλα μέσω διαδικτύου χωρίς να απαιτείται να επισκεφτεί το Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο, να ενημερωθεί για την ιστορία τους, το ψηφιακό παιχνίδι ώστε να οργανώσει μία επίσκεψη.

Η πλατφόρμα θα αφορά την προβολή και ανάδειξη των πέτρινων μνημείων που βρίσκονται στο Δήμο μέσω κινητών τηλεφώνων και tablet. Η δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας πολιτισμού θα ενισχύσει την προβολή του πολιτισμικού αποθέματος, εκσυγχρονίζοντας και διευκολύνοντας την πρόσβαση των επισκεπτών σε συγκεντρωμένη πληροφορία. Η ύπαρξη λοιπόν της ιστοσελίδας αφενός θα αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών, αφετέρου θα συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική διάδοση της εφαρμογής ψηφιακής περιήγησης που προωθεί η παρούσα πρόταση. Η διαδικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη για πρόσβαση τόσο από Η/Υ όσο και από κινητά τηλέφωνα και tablets.

Π5.1.3 – Σύστημα διαχείρισης και προβολής Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου

Περιλαμβάνει την πλατφόρμα διαχείρισης (CMS) και προβολής του πολιτιστικού περιεχομένου του έργου (3D μοντέλα, πολιτιστικός άτλαντας, ψηφιακό αποθετήριο) στον εξοπλισμό (οθόνες αφής) του Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου. Η πλατφόρμα είναι πολυγλωσσική (Ελληνικά, Αγγλικά, αλβανικά) και υποστηρίζεται από τεχνολογίες ανοικτού κώδικα. Υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους χρηστών (administrator, power user) και διαφοροποιεί το περιεχόμενο για την web και την Mobile έκδοση. (π.χ. διαφορετικό μέγεθος εικόνων και video). To CMS θα βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα και θα έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κόνιτσας. Η πλατφόρμα θα μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα stand alone σε κάθε Ψηφιακό Εκθεσιακό Χώρο.

Π5.1.3 – Σταθερός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου

Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου που θα εγκατασταθεί στο Μουσείο Πέτρας στην Πυρσόγιαννη και θα προβάλει το ψηφιακό περιεχόμενο του έργου δημιουργώντας μία μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει: ένα home theater με είκοσι (20), ένα (1) Projector με ηλεκτρική οθόνη (πανί), 2 οθόνες αφής 55″ με βάσεις, ένα (1) σύστημα ηχείων, ένα (1), media server και όλες τις υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο projector και το σύστημα ηχείων θα προβάλει το video του έργου ενώ οι δύο (2) οθόνες αφής θα είναι διαθέσιμες για την φιλοξενία του διαδραστικού παιχνιδιού και την παρουσίαση των 3D μοντέλων των μνημείων. Το Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο θα παραμείνει στο μουσείο μετά την ολοκλήρωση του έργου σκοπεύοντας να λειτουργεί μόνιμα. Επιπλέον έχουν προσφερθεί 20 τμχ εκθεσιακών καθισμάτων.

Π5.1.4 – Φορητός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου

Το φορητό Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο, το οποίο θα διαχειρίζεται ο Δήμος Κόνιτσας θα είναι παρόμοιο με τον Σταθερό Εξοπλισμό Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου εκτός από τις θέσεις καθήμενων. Σύμφωνα με το πλάνο του έργου ο Φορητός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου θα είναι σε θέση να εγκατασταθεί σε διαφορετικά μέρη πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. σχολεία, μουσεία, εκθεσιακά κέντρα κλπ) για την προώθηση του έργου STONE.ART και των αποτελεσμάτων του σε ένα μεγαλύτερο κοινό.

Π.6.1.1 – Διοργάνωση Εκθέσεων

Το Παραδοτέο αφορά στην εγκατάσταση του Φορητού Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου σε σημεία εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος εκτός της περιοχής με στόχο την ανάδειξη  του έργου και κατ’ επέκταση της Τέχνης της Πέτρας, καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου για ενημέρωση του κοινού και προώθηση του παραγόμενου υλικού.

Σύμφωνα με το πλάνο του έργου ο Φορητός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου θα είναι σε θέση να εγκατασταθεί σε 2 διαφορετικά μέρη πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. μουσεία, σχολεία, εκθεσιακά κέντρα κλπ) για την προώθηση του έργου STONE.ART και των αποτελεσμάτων του σε ένα μεγαλύτερο κοινό.