Στόχοι του έργου

STONE.ART > Στόχοι του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να διατηρήσει και να αναδείξει την Τέχνη της Πέτρας και την παράδοση των περιοχών της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας ως αναπόσπαστο πολιτιστικό στοιχείο των περιοχών παρέμβασης και να την αξιοποιήσει αποτελεσματικά στον τομέα του θεματικού τουρισμού. Οι δύο αυτές περιοχές είναι πλούσιες σε φυσικό τοπίο και εξαιρετικά μνημεία που συνδυαζόμενα με την πολιτιστική τοπική παράδοση μπορούν να δώσουν ώθηση στη θεματική και εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη. Βασικοί άξονες του έργου είναι αφενός η επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή της τέχνης των μαστόρων για την ανάδειξη σημαντικών πέτρινων μνημείων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και την ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση των επισκεπτών και αφετέρου η διατήρηση της τέχνης των μαστόρων ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τις μελλοντικές γενεές.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

  1. Συνεισφορά στην τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης μέσω της προώθησης συγκεκριμένων κοινών πολιτιστικών παραδόσεων.
  2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την Τέχνη της Πέτρας και τα πέτρινα μνημεία της περιοχής.
  3. Ενθάρρυνση απόκτησης περεταίρω γνώσης και πληροφόρησης σχετικά με τη διατήρηση της πέτρινης χειροτεχνίας και των μνημείων της πέτρας μέσω της ανάπτυξης δομών πολιτιστικής έρευνας.
  4. Λειτουργία “Σχολής Πέτρας” και Ψηφιακών Εκθεσιακών Κέντρων.
  5. Προώθηση και αξιοποίηση της Τέχνης της Πέτρας στον τομέα του θεματικού τουρισμού με την ενίσχυση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της.
  6. Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκεπτών στην περιοχή παρέμβασης.